Avelsrådsmöte 2007-07-07

 

   

Protokoll SShKs avelsrådsmöte den 7 juli 2007

Deltagare:     Jane Ankarbäck
                   Berndt Klingeborn
          
         Gunilla Odenfelt
          
         Lotta Åhs
Förhinder:      Björn Magnusson

  1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll

Inga kommentarer

 

2.   Genomgång av senaste styrelseprotokoll

 Inga kommentarer

3.   RAS

A) RAS för Berner Sennenhund

Diskussion om uppläggningen av RAS-arbetet. Det är viktigt att alla medlemmar kan vara med och diskutera och påverka utformningen av RAS. Det beslutades att  lägga fram en arbetsplan och preliminär tidsplan för godkännande av styrelsens arbetsutskott (AU).

a)  Utkast av RAS till regionerna första veckan av september

b)  Utkast av RAS ut till alla uppfödare och täckhundsägare andra veckan av

     september

c)     Utkast av RAS läggs ut på SShKs hemsida andra veckan av september. Kan hämtas hem som pdf-fil

d)     Medlemsmöte om RAS en helg i mitten/slutet av november

SShK sponsrar 3 representanter från varje region. Resterande platser upp till 60 st. för medlemmar, som får betala uppehälle och förplägnad själva. Därutöver deltar representanter från styrelse och kommittéer enligt beslut av styrelsen.

Skrivelse utformas till styrelsen, som först går via avelsrådet för kommentarer,                   sedan vidare till AU för beslut. Om möjligt vidtalas Brenda Bonnett att ge en föreläsning om Agria Breed Profile, samt Astrid Hoppe för en föreläsning om PNP och familjär nefropati.

   B) Utvärdering och uppföljning – SKK mall

 Från SSK har utsänts en mall för utvärdering och uppföljning av RAS. Avelsrådet           kommer att använda den vid utvärdering av Sennenhundarnas RAS.

 

4.   Agria Breed Profile

Lägg ut information på SShKs hemsida. Se punkt 7.

 

5.   Diverse defektproblem

a) Berndt har blivit tillfrågad och accepterat att ingå i en arbetsgrupp som under hösten 2007 skall utreda konsekvenserna av införandet av avelsindex för HD och ED.

b) Felaktigt ED-resultat infört i SKKs Hunddata

Hundägaren kontaktas och en notis skrives sedan i Sennenbladet.

c) Strategi för prcd-PRA test för Entlebucher Sennenhund

Skicka ut förslag på regler för DNA-testning för PRA till uppfödare och täckhundsägare. Informera också om SKKs krav för registrering av resultat. Ett utkast utformas som cirkuleras i avelsrådet.

d) PNP: två nya fall

Dokumentation skickas till Astrid Hoppe när underlagen är kompletta. Berndt diskuterar med Åke Hedhammar om utvecklingen av en gentest.

 

6.   Valpförmedlingen och avelsregionerna

a)  Arbetsbeskrivning för avelsregionsansvariga

Synpunkter har inkommit endast från 3 regioner. Beskrivningen skickas ut igen med önskan om synpunkter senast den 1 september. De som redan lämnat synpunkter (regionerna Östergötland, Blekinge/Småland, och Södra Norrland) behöver naturligtvis inte svara igen. 

b) Ställföreträdare till avelsregionsansvariga

I en skrivelse till styrelsen önskar avelsregion Syd att ställföreträdare till regionsansvariga utses av styrelsen. Synpunkter från övriga regioner önskas. En förfrågan skickas ut till regionsansvariga.

c) Lilian Kandell är föreslagen som ersättare till Gunilla Odenfelt, som avgått som avelsregionsasvarig för Stockholm

Avelsrådet tycker det är ett bra förslag och föreslår styrelsen att Lilian tillsätts snarast.

d)  Arbetsbeskrivning för valphänvisare

Omarbetas något på grund av kennel- och valplistans tillkomst på hemsidan. Till valphänvisarna igen för synpunkter.

e) Dispens sökt angående kennel/valplistan

Avelsrådet tillstyrker dispens. Berndt skriver ett svar till uppfödaren.

f) Planerad parning av tik som blir nästan 9 år vid nedkomst

Avelsrådet rekommenderar att en sådan parning inte sker. Berndt utformar en skrivelse till uppfödaren med avkommestatistik och data från Agria Breed Profile.

e) Utställningsmeriter för hanar

Önskan om att använda unga hanar som är utställda i juniorklass med goda meriter har framförts till avelsrådet. Idag är kravet 2:a i tidigast ungdomsklass. Efter diskussion anser avelsrådet att nuvarande regler är tillfullo för att bedriva ett bra avelsarbete.

    

7.    Lägga ut mer information på SShKs hemsida

            Önskemål har framställts om mer information på hemsidan om raserna. Avelsrådet har         

            beslutat att mer information skall läggas ut, bl.a.

          - Information om PNP och lista på påvisade fall

- Fyllig rasinformation per ras samt de vanligaste sjukdomarna

- Tänka på inför valpköpet: länk till SKK samt hänvisning till rasinformation

   under varje ras

- Fall av PRA hos Entlebucher Sennenhund

     

8.   MH-resultat hos Berner och Grosser Schweizer Sennenhund

            Sammanställning av MH från totalt antal testade hundar har tillställts SShK från Per-       

            Erik Sundgren. Testats har 1090 Berner och 156 Grosser, vilket ger goda underlag för      

            rasprofiler. För RAS behövs mer detaljerad information, helst i intervaller för att se

            eventuella trender. MH-kommittén kontaktas för mer information.

           

9.     Dispens från HD-röntgen på Entlebucher Sennenhund

            Avelskommitténs beslut om avstyrkan redovisades.

  

10.    Parningar med tyska täckhundar och täckhundar i länder som anslutit sig till SSVs

            regler

            De nya reglerna innebär ett stort problem att  kunna använda täckhundar då de

            nordiska länderna har svårt att uppfylla reglerna. En information om reglerna skrivs i

            Sennenbladet.                          

  

11.    Rapport från möte med SKKs Avelskommittén angående utvärdering av hälsoprogram

            Berndt rapporterade om mötet. SShK har uppdrag att utvärdera ED-programmet.

            Nästa möte är i september.

    

12.    Rapport från SKKs avelskonferens den 24-25 februari 2007

              Konferensen var mycket bra. Den största delen handlade om de nya möjligheter

              finns för att DNA-testa hundar för sjukdomsgener. Området utvecklas mycket

              snabbt. För Sennenhundraserna finns nu test för PRA, och förhoppningsvis i en snar

              framtid även för PNP, familjär nefropati (FN), och möjligen histiocytos.

    

13.    Avelsregler för Berner Sennenhund i Norge

              De nya reglerna gicks igenom.

    

14.    Kurs för avelsfunktionärer steg 1 den 6-7 oktober 2007    

              Jane skicka ut förfrågan till avelsregionsansvariga.

 

15.    Konferens och jubileum för schweiziska Berner Sennenhundklubben den 10-12

augusti, 2007

Programmet innehåller främst föreläsningar och diskussioner om tumörsjukdomar och vilka åtgärder som kan vidtas för att öka genomsnittsåldern.

 

Vid pennan

Berndt