Arbetsprov

Här kan Du ladda ner ritning på Sennenvagnen i PDF format.
För att läsa detta dokument behöver du Acrobat Reader
Acrobat Reader kan du gratis ladda hem

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i arbetsprov

Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder och/eller armbågsleder,
 d.v.s höftledsdysplasi och/eller armbågsledsdysplasi. En allvarlig skada i nämnda leder kan vid träning för och körning av officiellt/inofficiellt
 prov leda till en försämring av skadan med kronisk hälta som följd. Svenska Sennenhundklubben rekommenderar därför att hund som tränar
 för och kör officiellt/inofficiellt arbetsprov har sämst grad C för höftledsdysplasi och sämst grad 1 för armbågsledsdysplasi.

 

Bestämmelser om Arbetsprov för Sennenhundar

Regler för Arbetsprov antagna av SShK:s styrelse 2006-05-27. Fastställda av SKK2006-06-19 att gälla från och med 2006-07-01 för att sedan träda ikraft från och med 2007-01-01 t o m 2011-12-31.

Allmänna bestämmelser för utställning, prov och tävlingar anordnade av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar.

Dessa bestämmelser är fastställda att träda i kraft 2007-01-01och gälla till och med 2011-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKK:s hemsida (www.skk.se)

Nedanstående bestämmelser gäller för officiella utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKK:s stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på blankett F145 Sveriges Veterinärförbund. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.

Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

1. Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

·        Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.

Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.

·        Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning

Hund född 1997-01-01 eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

ID-märkning kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering skall gälla vid klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt deltaga med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering.

Vid utställning anordnad av SKKs Centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

3. Ansvar

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure

SKK eller medlemsorganisation, som på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller medlemsorganisation äger således rätt att behålla hela eller del av den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Medlemsorganisations beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende

Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställning/provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar

Mentalitet

Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, p g a att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att deltaga. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte deltaga.

Hund får inte deltaga om den senaste månaden haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte deltaga tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultat av valpningen.

Valpar

Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området.

Öronkupering

Öronkuperad hund född i Sverige eller i annat land där öronkuperingsförbud råder får inte deltaga. Öronkuperad hund fallen undan Dansk-, Finsk-, Norsk- eller Svenskägd tik får inte heller delta.

Svanskupering

Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av följande förutsättningar:

är född i annat land än Sverige och Norge, inte fallen undan Svensk- eller Norskägd tik och kuperingen då den företogs var tillåten i hundens födelseland.

är född i Sverige 1993-01-01 eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på av SKK fastställt formulär (blankett F145 Sveriges Veterinärförbund) kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, dvs den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är tillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att deltaga vid utställning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledare/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för provtagningsrutiner mm återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande av intyg (blankett F145 Sveriges Veterinärförbund) om att hunden, efter 6 månaders ålder, men före operation haft normalt utvecklade och belägna testiklar.

Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.

Allmänna anvisningar för Arbetsprovens genomförande

Målsättning

Målsättningen med SShK:s Arbetsprov är att kontrollera att våra hundar har såväl fysiska som mentala förutsättningar att genomföra

arbetsuppdrag som är utformat så att det så mycket som möjligt överensstämmer med rasens ursprungsanvändning.

Målsättningen är dessutom att ge Sennenhundägarna tillfälle till meningsfullt arbete tillsammans med sina hundar och hundvänner.

SShK:s fyra raser kan samtliga avlägga Arbetsprov.

Dessa regler, som tillämpas vid SShK:s officiella prov kan även tillämpas vid träning enskilt eller i grupp. 

Beslut att anordna officiellt Arbetsprov

Beslut att anordna officiellt Arbetsprov fattas av SShK:s styrelse, som utser domare och övriga funktionärer.

Redovisning av prov

Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK och skall stambokföras.

Klassindelning

Arbetsprovet har tre klasser:

Officiellt Arbetsprov klass I

Officiellt Arbetsprov klass II

Officiellt Arbetsprov klass III

Villkor för deltagande

Medlemskap i SShK är obligatoriskt för hundägaren för att deltaga i Arbetsprov.

Officiellt Arbetsprov klass I är öppet för alla sennenhundar som uppfyller kraven för deltagande.

Officiellt Arbetsprov klass II är öppet för sennenhundar som uppnått godkänt resultat, 85 poäng i klass I.

Officiellt Arbetsprov klass III är öppet för sennenhundar som uppnått godkänt resultat, 155 poäng i klass II.

Anmälan till prov

Anmälan till officiellt prov skall ske senast 4 veckor före provtillfälle på av SShk fastställd blankett.  Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit i föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören (SShK) avgör om efteranmälan ska tas emot eller ej. Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.

Anmälningsavgiften skall återbetalas om:

·        hund insjuknar eller skadas (styrks av veterinärintyg, återbud lämnas före tävlingsdagen)

·        hund på tävlingsdagen, före hundens start, är uppenbart skadad. Detta skall intygas av tävlingsledaren eller domaren.

·        tik löper (styrks av intyg, bevittnat av två ojäviga personer, återbud lämnas före tävlingsdagen).

·        föraren är sjuk (styrks av intyg inom 8 dagar, återbud lämnas före tävlingsdagen).

I övrigt gäller tillämpliga delar av SKK:s Tävlingsbestämmelser (eller arrangerande

klubbs bestämmelser). Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.

Då Arbetsprov arrangeras i samband med utställning fordras ej att hunden är anmäld till utställningens övriga klasser.

Begränsningar för deltagande i Arbetsprov

Hund får ej visa hälta eller annan typ av skada som kan inverka menligt på provets genomförande.

Hund som är behäftad med smittsam sjukdom får ej deltaga.

Lägsta ålder för deltagande i arbetsprov är 24 månader.

Hund får inte tävla i två officiella prov/tävlingar vid samma tillfälle/dag (ex drag/lydnad).

Provdomare

En provdomare skall närvara för godkänt Arbetsprov. Provdomare skall vara auktoriserad av SShK. Provdomaren övervakar läggningen av banan samt ansvarar för att provet genomföres enligt SShK:s regler och bestämmelser. Provdomare får ej tävla i någon klass på prov där domaren själv dömer.

Protokoll skall av provdomaren insändas till SShK senast 8 dagar efter avlagt prov.

Provet skall genomföras på hårt underlag, grus alternativt asfalt. Genomgång av banan får ske en timme före start, hund får ej medföras vid denna genomgång.

Provdomaren äger rätt att avbryta pågående prov om detta anses nödvändigt. Motivering till detta skall muntligt delges föraren samt antecknas i provprotokollet.

Max 12 hundar får prövas per dag och provdomare. Prov får genomföras obegränsat antal gånger, dock får endast ett prov per dag och hund göras.

Bestämmelser för utbildning till och auktorisation av arbetsprovdomare

Utbildning anordnas då SShK:s styrelse så finner påkallat.

Ämnen i provdomarutbildningen

SShK:s mål och mening med Arbetsprovet.

Raskännedom.

Rashälsa, genomgång av genetiskt betingade sjukdomar och SShK:s bekämpningsprogram. Anatomi och grundläggande rörelselära. Sennenrasernas mentalitet och arbetssätt.

Banläggning, bedömningsprinciper, praktisk bedömning.

Examination

Efter avslutad kurs skall eleven tjänstgöra en gång som domarelev samt en som domaraspirant på officiellt prov och under officiell domare. Två olika domare skall godkänna eleven/aspiranten.

Auktorisation

Provdomare auktoriseras av SShK:s styrelse.

Avauktorisation

Provdomare som inte dömt Arbetsprov under två år kan avauktoriseras av SShK:s styrelse.

Utrustning

Av SShK godkänd sele eller likvärdig av provdomaren godkänd sele skall användas. Halsband på hund får ej användas vid prov. SShK:s standardvagn eller likvärdig av provdomaren godkänd vagn skall användas.

Provens genomförande

Provtiden är max 25 minuter för klass I, max 30 minuter för klasserna II och III. Föraren får ej gå framför eller vid sidan av ekipaget för att locka på hunden under momenten. Gäller ej i Klass I mom 4 och 5 där föraren får gå vid sidan om hunden, ej framför. Uppmuntrande tal och tillrop till hund är tillåtet samt att det är tillåtet att klappa om och berömma hund efter varje moments slut.

Bedömning

Domaren antecknar sina iakttagelser på ett av SShK fastställt protokoll. Domaren dömer enligt betygskalan 0-5 och 5, 5-10 med halvpoängssteg. Poängbedömning sker med koefficient.

Lätt påkörning av kon eller räcke avdrages max 1 poäng.

Grov påkörning av densamma bör ge minst 2 poängs avdrag.

Hund som river delar av banan bör kunna tilldelas 5 poäng.

Ekipage som river eller lämnar banan skall ges 0 poäng.

Föraren äger rätt att använda obegränsat med kommandon muntliga såväl som med kroppsspråket.

Helhetsintryck

Vid bedömning av helhetsintrycket tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

Avdrag bör ske i halvpoängssteg.

Grind

Om hunden efter kommandot stanna, rör sig vidare, skall avdrag göras med minst 0,5

poäng per halv hundlängd.

Dubbellast

Om hunden under provet stannar en gång göres avdrag med minst 2 poäng, om hunden stannar två gånger ges bedömningen 0 poäng.

Moment

Momenten lägges i den ordning som provdomaren tillsammans med arrangören kommer överens om. Tidtagning startar i moment 1. Tidtagning stoppas när sista momentet är klart.

Genom provdomarens försorg skall lottning av startordning ske på tävlingsplatsen och i närvaro av provdeltagarna.

Kommandoord som bör användas är Framåt, Sakta, Stanna, Stå, Stanna kvar,

Vänster, Höger, Plats och Språngmarsch, kommandoord får förstärkas med kroppsspråket.

Med ekipage menas hund, vagn och förare.

Protest

Mot domarens bedömning kan protest inte inlämnas. Däremot kan protest skriftligt inlämnas till SShK:s styrelse mot tekniskt fel vid provets genomförande, protestavgift 200 kr. Protesten ska vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det momenten slutförs i vederbörande klass. Avslagen protest ska skriftligen motiveras. Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns.

Officiellt Arbetsprov klass I

Moment 1-6
Last:

Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund.
Hanar vagn plus 60 kg + 5 kg, valfri last. Tikar vagn plus 40 kg  + 5 kg, valfri last.

Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund.
Hanar vagn plus 20 kg. Tikar vagn plus 15 kg valfri last.

Moment 4 och 5 skall genomföras i nämnd ordning i slutet av banan. Provet består av 6 moment mellan momenten ingår transportsträckor.

Godkänt AP min 85 poäng som även berättigar till uppflyttning till högre klass max 120 poäng.

Mom. 1     Slalomkörning                                              Koeff 3

5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före ingång i banan finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna position genomföra momentet. Momentet är slut när ekipaget passerat 5:e konen.

Mom. 2     T-Vägskorsning                                           Koeff 2

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen och där genomföra den manöver som provdomaren meddelat. Ekipaget ska passera genom korsningen 3 gånger under provets genomförande. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 3     Grindöppning                                               Koeff 3

Ekipaget skall förflytta sig genom en grindöppning på följande sätt: 5 meter före grinden finns en markering. När hunden passerat denna skall ekipaget stannas. Därefter går föraren fram och öppnar grinden mot hunden. Grind och grindöppning skall vara 1,5 meter bred. Föraren inväntar provdomarens tillåtelse att kommendera hunden genom grindöppningen. 7 meter efter grinden finns två markeringar på ett avstånd av 5,5 meter från varandra. Inom denna sektor skall hunden stannas på förarens kommando. När hunden står stilla får föraren stänga grinden.

Mom. 4     Dubbellast                                                    Koeff 2

Momentet består i att lasten fördubblas. Sträckan är 200 meter och ska genomföras utan stopp. Föraren får gå vid sidan om hunden, ej framför.

Mom. 5     Utan last                                                       Koeff 1

Ekipaget ska förflytta sig 50 meter utan last. Föraren får gå vid sidan om hunden, ej framför.

Mom. 6     Helhetsintryck                                              Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

-  -  -  -  -

Officiellt Arbetsprov klass II

Moment 1-8
Last:

Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund. Hanar vagn plus minimum 20 kg, valfri last. Tikar vagn plus minimum 20 kg, valfri last.

Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund. Hanar vagn plus 10 kg. Tikar vagn plus 10 kg, valfri last.

Provet består av 8 moment mellan momenten ingår transportsträckor.

Godkänt AP min 155 poäng, som berättigar uppflyttning till klass III, max 220 poäng.

Mom. 1     Slalom                                                          Koeff 4

Består av 7 koner i rad med ett inbördes avstånd av 3 meter. Banan består av sidomarkeringar med 6 koner, 3 på varje sida om mittkonerna med ett inbördes avstånd av 9 meter i banans längdriktning. Banans bredd är 4 meter. 6 meter före banans början finns en markering, vid denna markering ska föraren placera sig bakom vagnen och från denna position genomföra momentet. Ekipaget får inte befinna sig utanför sidomarkeringarna. Momentet är slut när vagnen passerat 7:e konen.

Mom. 2     T-Vägskorsning med stopp                      Koeff 3

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen. Inne i korsningen skall ekipaget göra ett stopp som för att släppa förbi, t ex ett fordon. Stoppet skall utföras en gång vid det tillfälle provdomaren meddelat. Korsningen skall passeras 3 gånger: rakt fram, vänster samt högersväng enligt provdomarens tidigare uppgifter. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt. (Bild: se klass I.)

Mom. 3     Grindar                                                         Koeff 3

Ekipaget skall förflytta sig genom en grindöppning på följande sätt. 5 meter före grinden finns en markering, när hunden passerat denna skall ekipaget stannas. Därefter går föraren fram och öppnar grinden mot hunden, grind och grindöppning skall vara 1,5 meter. Föraren inväntar vid grinden provdomarens tillåtelse att kommendera hunden igenom grindöppningen, 3 meter efter grinden börjar en zon bestående av 4 koner 2 x 2 meter där ekipaget skall stannas. 3 meter därefter finns ytterligare en grind. Föraren förflyttar sig till nästa grind och öppnar grind nr 2 och bjuder igenom hunden som ska ändra riktning 90 grader. 5 meter efter grinden med en bredd på 5 meter finns 2 stycken markeringar som tillsammans med grindöppningen bildar en sektor. Hunden skall stoppas inom sektorn på förarens kommando. När hunden står stilla får föraren stänga grinden varefter momentet är slut.

Mom. 4     Bro                                                               Koeff 2

Brons bredd är 900 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons början finns en markering. Vid denna markering skall föraren stå kvar samt dirigera hund med vagn över bron. Momentet är slut när vagnen passerat bron.

Mom. 5     Tunnel                                                          Koeff 2

Tunneln skall vara öppen så att hunden kan se igenom. Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 2 meter före tunneln finns en markering. Vid denna skall föraren stå kvar samt dirigera hunden igenom tunneln. När hund och vagn passerat ur tunneln är momentet slut.

Mom. 6     Språngmarsch med vagn                          Koeff 4

Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna position kommendera språngmarsch. Momentet är slut efter 25 meter.

Mom. 7    Platsläggning av hund med vagn              Koeff 3

Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren inväntar provdomarens tillåtelse att kommendera platsläggning. Tidtagning startar när hunden ligger ner. Momentet är slut efter 30 sekunder.

Mom. 8     Helhetsintryck                                              Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund, såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

-  -  -  -  -

Officiellt Arbetsprov klass III

Moment 1-8.

Last:

Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund. Hanar vagn plus minimum 20 kg, valfri last. Tikar vagn plus minimum 20 kg, valfri last.

Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund. Hanar vagn plus 10 kg. Tikar vagn plus 10 kg, valfri last.

Provet består av 8 moment mellan momenten ingår transportsträckor.

Godkänt AP min 175 poäng. Max 250 poäng.

Mom. 1     Dubbelslalom                                               Koeff 4

Slalom som består av 14 koner i dubbla rader, 7 på varje sida med ett inbördes avstånd i bredd 1,5 meter, 3 meter mellan varje par i längdriktningen. Banans sammanlagda längd blir således 18 meter. 6 meter före banans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren får endast gå mellan konerna i banans längdriktning medan hunden går slalom mellan konparen. Hunden går således slalom medan föraren går rakt fram. När hunden genomfört slalomkörningen är kommandot helt om marsch. Hunden skall då gå tillbaka mellan konerna i banans längdriktning med föraren placerad bakom vagnen. Momentet är slut när vagnen passerat sista konparet.

Mom. 2     T-vägskorsning med Stopp                       Koeff 3

Korsningen skall vara ritad/markerad på marken. 16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen. Inne i korsningen skall ekipaget göra ett stopp för att lämna ett annat kopplat hundekipage företräde. Stoppet skall utföras en gång vid det tillfälle provdomaren meddelat. Därefter kommenderas hunden rakt fram/vänster-/högersväng, som provdomaren meddelat. Korsningen skall passeras 3 gånger under provets genomförande på det sätt som provdomaren meddelar. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt. (Bild: som klass I o II)

Mom. 3     Bro                                                               Koeff 2

Brons bredd är 700 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden med vagn över bron. Momentet är slut när bron är passerad. (Bild: se klass II)

Mom. 4     Tunnel                                                          Koeff 2

Tunnelns ingångsöppning skall vara försedd med nedhängande band som täcker öppningen. Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 2 meter före tunneln finns en markering. Vid denna markering skall föraren stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i tunneln. När hund och vagn passerat ut ur tunneln är momentet slut. (Bild: se klass II)

Mom. 5     Trottoar                                                       Koeff 5

Vagnens båda vänster eller högerhjul skall köras upp på en ”trottoar” bestående av en bräda/planka. 5 meter lång 15 cm + 2 cm bred, tjocklek minimum 20 mm. 2 meter före brädans/plankans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna position dirigera hunden så att vagnens båda vänster eller högerhjul köres på brädan/plankan. Momentet är slut när sista hjulet har passerat förbi brädan/plankan.

Mom. 6     Backa                                                           Koeff 4

Backa 1 meter med vagn. Föraren skall kommendera hunden att backa vid provdomarens tillåtelse. Under momentet befinner sig föraren bakom vagnen. Momentet är slut när hunden backat 1 meter.

Mom. 7     Platsläggning, ställande                               Koeff 4

Platsläggning, ställande efter platsläggning, helt om marsch. Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen och därifrån vid provdomarens tillåtelse kommendera platsläggning i 30 sek. Därefter kommenderas hunden upp i stående. Sedan helt om marsch. Föraren följer efter, bakom vagnen. Momentet är slut när hunden efter helt om förflyttat sig sin egen längd.

Mom. 8     Helhetsintryck                                              Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

Arbetsprovdiplom

Hund som genomfört ett godkänt Arbetsprov i klass I tilldelas titeln AP som stambokförs av SKK.

Hund som genomfört två godkända, vid två tillfällen, Arbetsprov i klass I tilldelas Arbetsprovdiplom klass I. (Inoff. Diplom)

Hund som genomfört två godkända, vid två tillfällen, Arbetsprov i klass II tilldelas Arbetsprovdiplom klass II. (Inoff. Diplom)

Svenskt Arbetsprovchampionat S(AP)Ch

Arbetsprovchampionat för Sennenhund

Hund som genomfört två godkända Arbetsprov i Klass III under två olika domare tilldelas titeln Arbetsprovchampion.

Exteriörmerit för Arbetsprovchampionat

Hund som erhållit lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställningInofficiellt Allmändrag

Allmändraget  (Ej obligatoriskt för att tävla i Arbetsprovet.)

Moment 1-6.
Hundens ålder minimum 1 år.
Föraren får gå vid sidan om hunden vid alla moment, ej framför. Ingen fysisk kontakt med hunden.
Vagn = skakel med lätt hjulpar.
(För uppflyttning minimum 80 poäng – max 110 poäng.)

 

Mom. 1 Selning                                       Koeff 1

Selning av hund och anspänning av skakel med ett lätt hjulpar (s k skakelhjul). Domaren skall prova hundens tillgänglighet och kondition/hälsa samt Id-märkning.

Mom. 2 Slalom                                        Koeff 3

Slalom består av 5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före konerna finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen och från denna position genomföra momentet. Det vill säga föraren går rakt fram på ena sidan om konerna medan hunden går slalom. Momentet är slut när ekipaget passerat den 5:e konen.

 

Mom. 3 T-vägskorsning                         Koeff 2

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen och där genomföra denna manöver som provledaren meddelat. Ekipaget ska passera genom korsningen två gånger under provets genomförande. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.

Mom. 4 Stanna                                        Koeff 3

Stanna inom en zon (markerad med 4 koner). Zonen är 6 meter lång och 1,5 meter bred. 2 meter före zonen finns en markering där föraren skall placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i zonen (via kortsidan). Momentet är slut när hunden har stannat.

 

Mom. 5 Störningsmoment                      Koeff 1

Ett störningsmoment är inlagt under en transportsträcka. Momentet kan läggas in mellan två andra moment. Momentet består av skrammel som faller ner ca 5 meter framför ekipaget. Det som faller ner skall ge både syn- och hörselintryck. Hunden får kopplas under momentet.

Mom. 6 Helhetsintryck                           Koeff 1

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.

 

Regler för SShK:s årliga klubbmästerskap (KM)

 

1.    Klubbmästerskapet är öppet för samtliga sennenhundar som ägs eller framförs av medlemmar i Svenska Sennenhundklubben.

 2.    Klubbmästerskap omfattar: Allmändrag, Arbetsprov klass I, Klass II och klass III.

 3.    Klubbmästerskapet skall arrangeras som officiell dragtävling/arbetsprov. Tjänstgörande domare skall alltid vara auktoriserad.

 4.    En titel kan endast utdelas i varje klass: Klubbmästare Allmändrag, Klubbmästare arbetsprov klass I, Klubbmästare arbetsprov klass II och Klubbmästare arbetsprov klass III.

 5.    Titeln kan endast utdelas till en hund i varje klass. Om flera ekipage uppnår samma poäng, får dessa göra om två moment *) samma provdag och den som får högst poäng därefter blir klubbmästare.
Denna tävling är dock alltid inofficiell och får ej räknas hunden tillgodo för annat än KM.

 6.    För att titlarna skall utdelas gäller följande krav:

       Klubbmästare Allmändrag: Vinnaren måste ha uppnått poängen för godkänt prov.

       Klubbmästare Arbetsprov klass I: Vinnaren måste ha uppnått poängen för godkänt prov.

       Klubbmästare Arbetsprov klass II: Vinnaren måste ha uppnått poängen för godkänt prov.

       Klubbmästare Arbetsprov klass III: Vinnaren måste ha uppnått poängen för godkänt prov.

 7.    Titeln tilldelas samma hund endast en gång i Allmändrag och Arbetsprov klass I.

 8.    Titeln tilldelas samma hund endast två gånger i klass II.

 9.    Tävlande startar i den klass som hunden tävlar officiellt i, dvs. den klass den är uppflyttad till.

 10. I övrigt gäller samma regler som vid officiell Arbetsprov/dragtävling.

 

*)    Allmändrag: Slalom och stannarutan

       Klass I: Slalom och grind

       Klass II: Slalom och bro

       Klass III: Slalom och bro