Avels- och uppfödaretiska regler


Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09

Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27


Sennenhundarna har genom månghundraårigt avelsarbete fått en speciell exteriör (beskriven i respektive rasstandard), speciella egenskaper som arbets-, vakt-, och vallhundar, samt speciella mentala egenskaper.

Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

Uppfödare skall också ha kännedom om rasernas speciella defektproblem samt andra för rasen oönskade egenskaper.

 • Varje hund och tik som skall användas i avel:

 • Skall ha en god och rastypisk exteriör. Bedömning bör ske på officiell utställning, eller av person med mångårig erfarenhet av respektive ras.

 • Skall ha ett gott rastypiskt temperament. Bedömning kan ske vid officiella mental-beskrivningar (MH), av domare på officiella utställningar, eller av annan mycket raskunnig person.

En hund, som visar aggressivitet mot människor, överdriven aggressivitet mot andra hundar eller påtaglig rädsla för normala vardagliga störningar är icke lämplig för avel.

Berner Sennenhund
Länk till sidans början, Appenzeller, Grosser och Entlebucher

Hanhund som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi (HD).

 • Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi (ED).

 • Skall ej vara bogledsopererad eller ha diagnostiserad bogledsskada.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

 • Avelsuppehåll för utvärdering av avkomman skall ske när den kull fötts där den 30:e valpen ingår, så att avkomman kan bedömas vid vuxen ålder (1-1,5 år).

 • Hane som efter utvärdering av avkomman visar ett resultat som överstiger överenskommen gräns för HD och/eller ED skall ej fortsättningsvis användas i avel.

 • Hane som vid utvärdering av avkomman visar ett resultat som överstiger överenskommen gräns för HD och/eller ED, men som vid borträknande av den sämsta kullen hamnar 5% under denna gräns, kan rekommenderas till fortsatt avel med avelsstopp när den kull fötts där den 45:e valpen ingår.

 • Hane som efter avelsuppehåll och utvärdering rekommenderas till fortsatt avel skall ej fortsättningsvis användas i avel när den kull fötts där den 80:e valpen ingår.

 • Om hane, som uppnått maximigränsen 80 valpar, har passerat en ålder av 7 år och fortfarande uppfyller gällande avelskrav, kan han rekommenderas till fortsatt avel med avelsstopp när den kull fötts där den 95:e valpen ingår.

 • Antalet valpar grundar sig enbart på den avkomma som är svenskregistrerad.

Avkommebedömningen innefattar också frekvensen av övriga defekter, samt om avkommans kvalitet bidrar till att förbättra genomsnittet för rasen önskvärda egenskaper.

Tik som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höfledsdysplasi.

 • Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi.

 • Skall ej vara bogledsopererad eller ha diagnostiserad bogledsskada

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.

 • Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.

 • Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

 • Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel

För tikar och hanar av Berner Sennenhundrasen gäller officiell registrering av den ärftliga njursjukdomen renal dysplasi (RD) tidigare kallad progressiv nefropati (PNP). Detta innebär att

 • Hund med diagnostiserad RD skall ej användas i avel.

 • Föräldradjur och kullsyskon till drabbade hundar skall ej användas i avel.

 • Halvsyskon till drabbade hundar skall ej avelsdebutera före 24 månaders ålder.

 

Grosser Schweizer Sennenhund
Länk till sidans början, Berner, Appenzeller och Entlebucher

Hane som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi.

 • Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall vara friförklarad från armbåsledsdysplasi.

 • Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.

 • Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.

 • Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

 • Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel

 

Entlebucher Sennenhund
Länk till sidans början, Berner, Appenzeller och Grosser

Hanhund som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall genom ögonlysning vara friförklarad från katarakt/progressiv retinal atrofi (PRA) antingen en gång per år eller strax före parning.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall genom ögonlysning vara friförklarad från katarakt/progressiv retinal atrofi (PRA) antingen en gång per år eller strax före parning.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.

 • Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.

 • Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

 • Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel

Appenzeller Sennenhund
Länk till sidans början, Berner, Grosser och Entlebucher

Hanhund som skall användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

Tik som skall användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.

 • Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.

 • Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.

 • Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.

 • Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.

 • Om tiken kommer att föda sin första kull efter 4,5 års ålder, fordras ett veterinärintyg som specificerar tikens lämplighet för avel

 

Hos Sennenhundar förekommer, liksom hos andra hundraser, defekter och sjukdomar av ärftlig karaktär. Uppfödaren har därför ett ansvar för att allt görs för att hindra dessa från att föras vidare inom raserna. Uppfödare bör dessutom avstå från att göra avelskombinationer utan att först förvissa sig om att dessa i sig inte innebär en känd risk för att någon ärftlig defekt eller sjukdom skall uppstå.

Ovanstående regler kommer kontinuerligt att vara föremål för revidering allt eftersom nya målsättningar för avelsarbetet utformas.46