Klövjeprov

Klövjemärket för Sennenhundar

Tanken bakom klövjemärkesproven är att inspirera sennenhundägare till aktivitet och att väcka deras medvetenhet om rasens ursprungliga arbetsområden. Proven generar fysisk aktivitet, träningsglädje och sätter fokus på sennenhundens arbetsvilja och arbetsglädje.

Klövjemärket finns i tre olika valörer; brons, silver och guld. Proven är öppna för registrerade sennenhundar med förare som är medlem av Svenska Sennenhundklubben. Proven måste tas i tur och ordning med den lägsta valören först, och man kan endast ta ett prov per anordnat arrangemang. Brons- och silvermärket kan genomföras vid lokalklubbarna som arrangerar prov, och därefter anmäler och rapporterar proven till Svenska Sennenhundklubben. Guldmärket anordnas vid större sammankomster eller arrangemang, som exempelvis träffar i Funäsdalen eller Byske.

sshk

Regler för klövjemärkena
Bronsmärke: Hunden ska bära en klöv på ca 15 % av kroppsvikten och genomföra en dagstur om minst 10 km. Minimiålder hund: två år
Silvermärke: Hunden ska bära en klöv på ca 20 % av kroppsvikten och genomföra endagstur om minst 15 km. Minimiålder hund: tre år
Guldmärke: Hunden ska bära en klöv på 25 % av kroppsvikten. Turen ska vara på minst 30 km fördelad på två på varandra följande dagar.
Minimiålder hund: tre år

En hund som väger 50 kg ska alltså bära 7,5 kg för Brons, 10 kg för Silver och 12,5 kg för Guld.

Distans och klövbelastning är utarbetat i Norge av erfarna hundförare med berner sennenhund som klövhund tillsammans med veterinärer, fysioterapeuter och personer med stor kunskap om rasen och dess ursprung, utveckling och fysik. Provkriterierna kan komma att ändras baserat på praktisk erfarenhet av proven.

 • Klövjemärkena kan bara tas av registrerade sennenhundar
 • Hundförarna ansvarar för sin egen hund och förberedelser inför provet. Föraren ansvarar för hundens välmående och beslutet att avbryta provet om något skulle tillstöta. Vid oenigheter kan turledare/ provledare be ekipaget att avbryta provet. Provledarens avgörande är slutgiltigt.
 • Hunden ska ha god träning i att bära klöv och ha en individuellt anpassad klöv innan provet. Klöven och belastningen ska anpassas till hundens förutsättningar.
 • HD- och ED-status ska vara känd.
 • Hunden ska vara i god fysisk form, vara frisk och medicinfri (hänvisar till SKKs antidopingregelverk).
 • Hundens vikt ska verifieras maximalt 10 dagar före provet. Klöven ska vägas och kontrolleras av provledare före och efter provet.
 • Brons- och Silvermärkesprov arrangeras av lokalklubbarna. Guldmärkesprov arrangeras av Svenska Sennenhundklubben eller av lokalklubb efter
  överenskommelse med Svenska Sennenhundklubben.
 • Proven ska förläggas till terräng med varierat, mjukt underlag som grusvägar,
  skogsvägar eller stigar, och ska inte gå över asfalt mer än korta sträckor. Branta partier som kräver klättring ska undvikas.
 • Det finns ingen nedre utetemperaturgräns för proven, så länge man tar hänsyn till hundarnas hälsa och välmående.
 • Prov ska inte genomföras under tidsrum där temperaturen rapporteras överstiga 22 grader.
 • Distanserna mäts och loggförs med GPS, på egna enheter eller programvara för mobiltelefon. Det ska helst användas två olika enheter, så att olikheter kan utjämnas.
 • Deltagarlista för proven skickas in tillsammans med GPS-logg till Svenska
  Sennenhundklubben, som sammanställer listor över hundar som genomför och godkänns på klövmärkesprov.

21-07-24, Anna Fronth, med tillstånd av Norsk Sennenhundklubb, Brukshundskommiteen