Mentalbeskrivning MH

Så här går det till att göra en Mentalbeskrivning (MH)

Texten är en sammanfattning av anvisningar omarbetade vid SBKs mentallärarkonferens Rosersberg den 7-11 november 2001.
Sammanställt av T Eriksson och L Boqvist i februari 2002.
Granskat av mentallärarna och Kommittén för hundars mentalitet i december 2001 till  januari 2002.
Gäller från den 2002-07-01.
Textsammanfattning och foto: Marielouise Rönnmark, ordförande i SShKs MH-komitté samt bild 1 och 9 Katrine Hammarstedt

Inledning

När du skall MH-beskriva din hund behöver du inte vara nervös över någonting. Du kan lugnt koncentrera dig på hunden. Kom gärna i god tid så har du möjlighet att se en eller ett par hundar innan din hund skall beskrivas. Testledaren kommer att tala om för dig vad du skall göra, steg för steg, så du kan känna dig trygg även om du aldrig varit med om en MH tidigare. Du behöver aldrig, och skall aldrig ta egna initiativ. Det gör testledaren åt dig. Om du är nyfiken på hur momenten ser ut så har jag gjort en sammanfattning av anvisningarna för MH. Läs och begrunda!

Moment nr 1 – Kontaktvillighet

Syftet är att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor

Funktionärer och åskådare skall vara på anvisad plats när hunden anländer. Hunden skall inte hälsa på några personer före beskrivningen. Bäst är att lämna hunden i bilen till dess du anvisas om var den kan rastas.
Testledaren bör inte vara bekant med hunden och skall inte ha hälsat på hunden innan provet. En funktionär bör följa ekipaget till provplatsen. Därefter instruerar beskrivaren ekipaget.

Hälsning
Först går hund och förare runt de passiva åskådarna. Därefter går hund och förare fram till testledaren som står passiv och tyst ca 10 m från åskådargruppen. Testledaren hälsar ekipaget välkommet genom handskakning med föraren. Om hunden hälsar på testledaren skall denne besvara hälsningen direkt!

Samarbete
Testledaren tar hunden i kopplet och förflyttar sig 10 m från platsen. Hunden skall aktivt lockas att följa med. Vägrar hunden avbryts momentet.

Hantering
Hunden skall vara stående i utgångsläget. Om den sätter sig under hanteringen får den göra det. Testledaren hanterar hunden genom att föra händerna på varsin sida om hundens bröstkorg, vidare längs bålen, över länden och ner mot bakbenen. Därefter tittar testledaren på hundens tänder. Om hunden inte vill låta sig hanteras skall den inte tvingas till detta. I sådant fall avbryts momentet.

Moment nr 2 – Lek 1

Syftet är att beskriva hundens reaktioner i samband med en föremålslek beskriva om hunden vill ha en dragkamp med testledaren

Efter hanteringen (se moment 1) kopplas hunden lös, vilket den skall vara under hela momentet. Förare och testledare bör stå ca 4 m från varandra.

Lek och gripande
Föraren skapar intresse för föremålet genom att svepa det med korta knyckiga rörelser mot marken två gånger. Sedan kastar föraren föremålet till testledaren, som kastar tillbaka det till föraren och som åter kastar föremålet tillbaka till testledaren. Därefter kastar testledaren snabbt föremålet ca 10 m ifrån sig.

Dragkamp
Efter leken tar föraren hand om föremålet och överlämnar det till testledaren. Sedan erbjuder testledaren hunden att gripa tag i föremålet genom att hålla föremålet med båda händerna och föra det med korta knyckiga rörelser i riktning mot marken. Om hunden griper föremålet skall testledaren ha en dragkamp med den.

Moment nr 3 – Lilla bytet – Förföljande och Gripande

Syftet är att beskriva hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (byte) och gripa det

En stark trasa i vilken ett rep är fästat dras i zig-zag på marken med hjälp av hjul. Linan läggs i zig-zag runt hjulen. Föraren kopplar loss hunden och håller i halsbandet samtidigt som de går fram till startplatsen. När ekipaget kommit fram skall bytet starta inom en (1) sekund. På testledarens uppmaning tar föraren ett steg framåt och släpper hunden. Detta upprepas en gång till. Mellan momenten förs ekipaget åt sidan så att hunden inte ser när bytet läggs ut på nytt.

Moment nr 4 – Aktivitetsnivå

Syftet är att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir

Provplatsen skall vara i ett område där det helt naturligt finns skogsgrenar, pinnar, stenar och dylikt på marken och är fritt från störningar. Beskrivare och åskådare tar plats som vid tidigare prov. Förare och hund skall passera förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats. Hunden skall under provet ha full frihet att röra sig i kopplets längd. Föraren skall vara passiv. Provtiden är 3 min.

Moment nr 5 – Avståndslek

Syftet är att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren

Figuranten bär en knälång cape med huva, som står i kontrast med omgivningen. Figuranten har också en kamptrasa av samma typ som vid lekmomentet. Provet förläggs till lättöverskådlig terräng, med minst 50 meters djup med en bas på minst 15 meter. Två gömslen skall finnas. Från gömslet rör sig lätt hukad cirka tre meter, med sidan mot hunden. Därefter vänder figuranten sig mot ekipaget – fokuserar hunden – breddar överkroppen samt gör en uppfordrande knäböjning. Fortsätter tre meter upprepar agerandet, ytterligare tre meter och upprepar agerandet en sista gång. Därefter tar figuranten av huvan, kastar lekföremålet upp i luften tre gånger och springer snabbt till gömsle 2. Föraren uppmanas att släppa hunden då figuranten kommit in bakom gömsle 2. Om hunden inte självmant tagit kontakt med figuranten innan den första leken är slut, följer föraren med hunden fram till figuranten. Testledaren kan följa med och stötta.

Moment nr 6 – Överraskning – Dockan

Syftet är att att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling

Föraren går med hunden i förkortat koppel, som endast hindrar hunden att vika av i sidled från provplatsen. Tre meter framför hunden rycks en overall hastigt upp. Föraren skall stanna och släppa kopplet och rikta kropp och blick mot overallen. Föraren förhåller sig helt passiv och handlar först efter uppmaning från testledaren.

Avreaktion
Testledaren säger hela tiden till vad du skall göra och när. Det skall vara 15 sek mellan varje intervall.
1. Föraren passiv.
2. Föraren går halva avståndet.
3. Föraren går fram till overallen.
4. Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid overallen och lockar på hunden.
5. Föraren tar hunden från platsen och overallen läggs ner. Därefter förs hunden fram på nytt för avreaktion.

Kvarstående rädsla och intresse
Vid kontroll av den kvarstående rädslan/nyfikenheten startar ekipaget 10 m framför den uppdragna overallen. Hunden skall föras i löst hängande koppel, så att den kan vika undan åt sidan Ekipaget passerar overallen och fortsätter 10 m bakom overallen. Här vänder ekipaget och återvänder på andra sidan overallen, till startplatsen 10 m framför den. Hunden skall under passagerna befinna sig mellan overallen och föraren. Denna procedur upprepas ännu en gång. Testledaren instruerar hela tiden.

Moment nr 7 – Skramlet – Ljudkänslighet

Syftet är att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud

”Skramlet” består av en 1-1.5 m lång kätting och två grytlock som förs längs med en 3 meter lång korrugerad plåt.
Föraren går med hunden på sin vänstra sida i förkortat koppel parallellt med ljudkällan. Ljudet skall komma helt oväntat och överraskande och pågå ca 3 sekunder. Föraren släpper kopplet och stannar vänd mot ljudkällan då ljudet startar. Hunden får agera fritt och undersöka varifrån ljudet kom. Föraren handlar först efter testledarens uppmaningar.

Avreaktion och nyfikenhet
1. Föraren är passiv
2. Föraren går halva avståndet
3. Föraren går fram till ljudkällan
4. Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid ljudkällan och lockar på hunden
5. Hunden går inte fram

Kvarstående rädsla och intresse
Vid kontroll av den kvarstående rädslan startar ekipaget på startplatsen 10 m från ljudkällan. Även här skall du lita på testledaren som kommer att i detalj och steg för steg tala om för dig vad du skall göra.
Hunden skall föras i löst hängande koppel så att den kan vika åt sidan. Hunden skall under passagerna befinna sig mellan ljudkällan och föraren. Ekipaget passerar ljudkällan och fortsätter 10 m förbi densamma. Här vänder ekipaget åter till startplatsen på tillsägelse av testledaren. Denna procedur upprepas en gång till.

Moment nr 8 – Spöken

Syftet är att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig.

Spökdräkten består av vitt tyg med en huva som kontrasterar mot bakgrunden. Huvan har två stora svarta ögon och bred mun.
Testledaren anvisar föraren plats och instruerar denne att inte släppa kopplet om inte hunden väljer att lämna platsen (flyr/avståndsreglerar). Spökfiguranterna, som rör sig sakta och stereotypt, startas av testledaren med minsta möjliga signal. Förflyttningen sker växelvis mellan vänster och höger spöke.

Nyfikenhet och avreaktion
Föraren handlar först efter uppmaning av testledaren enligt följande:
1. Föraren släpper kopplet alternativt kopplar loss i de fall hunden står i förarens omedelbara närhet och står sedan passiv. Hunden väljer i regel själv vilket av spökena den vill börja undersöka.
2. Föraren går halva sträckan (2 m) mot det av hunden valda spöket. I de fall hunden inte visat intresse eller valt ut ett av spökena, går föraren 2 m rakt fram mitt emellan dessa.
3. Föraren går fram till spöket och ställer sig ansikte mot ansikte på ”kramavstånd”.
4. Föraren och spöket pratar med varandra. Föraren får locka på hunden.
5. Föraren tar av spöket huvudbonaden genom att dra den framåt och låta den bli hängande (se bild) under fortsatt samtal.
6. Figuranten bjuder hunden kontakt under 15 sekunder i stående ställning.

När hunden hälsat på första spöket genomförs avreaktion på nästa. I de fall figuranten inte får kontakt med hunden demaskeras spökena helt och förare, hund och figuranter tar en kort promenad tillsammans.

Moment nr 9 – Lek 2

Syftet är att beskriva om hundens reaktioner, i samband med en ny föremålslek, har förändrats sedan LEK 1

Lekföremålet är en kamptrasa av starkt tyg med två knutar, en i vardera änden.
Hund och förare går till anvisad plats, ca 10 m från åskådargruppen. Därefter kopplas hunden lös, vilket den skall vara under hela momentet.

1. Testledaren instruerar föraren att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta knyckiga rörelser mot marken 2 gånger.
2. Föraren kastar föremålet till testledaren, som kastar tillbaka det till föraren, som åter kastar föremålet tillbaka till testledaren.
3. Därefter kastar testledaren snabbt föremålet ca 10 m ifrån sig.
4. Om hunden griper föremålet instrueras föraren att vända sig om och springa några steg från hunden samtidigt som han/hon lockar på hunden.
5. Kan inte hunden förmås att komma med föremålet, tar testledaren avledningsföremålet och låter föraren intressera hunden för detta.
6. Föraren påbörjar en dragkamp och lek med hunden inför nästa moment

Moment 10 – Skott

Syftet är att beskriva hundens reaktion i samband med skottlossning. Hunden prövas såväl i aktivitet (lek) som i passivitet. Det är föraren som ges tillfälle att leka med hunden.

Vid momentet används en startrevolver som avfyras i anslutning till Lek 2. Skytten står dold ca 20 m från förare och hund. Totalt avlossas fyra skott, två när hunden är aktiv och två när hunden är passiv.

Aktivitet
Föraren aktiverar den löskopplade hunden med lekföremål eller av föraren valt föremål. Lyckas inte detta skall hunden aktiveras på annat sätt. Leken, aktiviteten, bör pågå ca 10 sekunder innan första skottet avlossas. Efter ytterligare 10 sekunder avlossas ett skott till. Därefter skall hunden även prövas under passivitet.

Passivitet
Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka med kommandon. Två skott med 10 sekunders intervall avlossas.
Avslutningsvis aktiveras hunden åter genom lek, nu utan skottlossning.