Uppfödning

Funderar du på att använda din tik eller hane i avel?

Innan du använder din tik eller hane i avel, behöver du läsa på en del. Nedan har vi samlat en del information som du särskilt bör ha kunskap om samt tips om var du kan läsa mer.

Vid avel har du skyldighet att känna till och följa:

På SKKs hemsida kan du läsa om allt som har med uppfödning att göra.

Du kan också kontakta någon av våra avelsregionsansvariga för råd och hjälp.

sshk

Policyuttalanden från SKK avelskommitté

Svenska Kennelklubbens avelskommittén kommer ibland med uttalanden om god avelssed, förtydliganden av regler och exempel på tolkningar. 

Grava dysplaster – hundar med HD-grad D eller E
AK har uttalat att det aldrig kan vara försvarbart att para hundar som har HD-grad D eller E med varandra.

Demodex, ur protokoll AK 3/2002, § 80 avel på hundar med demodex
När det gäller avel på djur med demodex finns både nationella och internationella riktlinjer angående restriktiv användning av sådana djur. Vad gäller demodex inom en specifik ras måste det bli en avvägningsfråga hur man skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom det pågående projektet Rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen tjäna som underlag för diskussion om lämplig nivå av bekämpning.

Nära släktskapsavel, ur protokoll AK 1/2003, § 18 policyfrågor nära släktskapsavel
Diskuterade AK sk incestparningar i förhållande till SKKs avelspolicy och grundregler. Man kan konstatera, att antalet nära släktskapsparningar har minskat sedan problemet med konsekvenser av sådana parningar på allvar uppmärksammats inom organisationen. Uttalade AK att det ej är förenligt med intentionerna i SKKs avelspolicy att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

Medfött navelbråck, ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000, § 85/125 medfött navelbråck
Medfött navelbråck är en genetisk belastning. Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller ej behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel.